English Español
צרו קשר

שאל את הרב

לימוד דף יומי לבעלי בתים

שאלה:

התופעה שבה אלפי בעלי בתים לומדים דף יומי במסגרת שיעור היא תופעה מרנינת לב, אך בכל זאת ברצוני לשאול האם הדבר כדאי, שכן בשיעור של שעה, ואף פחות מכך, לא ניתן להיכנס לעובי הסוגיא, בפרט במסכתות קשות, לא ניתן לקיים מסגרת של חזרות, וממילא כמעט ולא זוכרים את הנלמד.

מסגרת של דף יומי מתאימה מאוד לבני ישיבות, שתורתם אומנותם, והם יכולים להקדיש סדר אחד לפחות מלימודם ללימוד הדף היומי, ולחזרה עליו. בעלי בתים שיש להם רק שעה ביום ללימוד, ואולי אף פחות מכך, האם לא עדיף שילמדו רק סוגיות נבחרות מים התלמוד, ואם בכל זאת הם רוצים לעשות "סיום" שילמדו ש"ס משניות ?


התשובה:

המשיב: רבני הישיבה

בס"ד

"כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה ...ביום ובלילה שנאמר והגית בו יומם ולילה." (רמב"ם הלכות ת"ת פ"א).

 אכן, תופעת לימוד הדף היומי שהולכת ומתרחבת מיום ליום היא תופעה מבורכת.

הגאון רבי מאיר שפירא זצ"ל הציג את רעיונו בחודש אלול בשנת תרפ"ג בכנסיה הגדולה של רבני אירופה בוינה.

בתחילה סבר ר' מאיר שפירא כסברתך שרעיון זה צריך להיות נחלת בני הישיבות.  וכך הוא סיפר (אור המאיר עמוד 202): "בתחילה שניצנץ במוחי הרעיון של הדף היומי חשבתי להציע אותו אך ורק למען הצעירים" (בישיבה העולמית בלובלין שעמד בראשה למדו את הדף היומי ב"עיון" עם כל הראשונים ועד פסיקת ההלכה השייכים לדף).

אך תוך כדי נאום כשראה שרעיונו התקבל ע"י הקהל שינה ר' מאיר את תוכניותיו, וכך סיפר: "אולם כשהתחלתי לדבר ארוכות וקצרות בדבר התועלת בלימוד דף היומי, כי לדעתי יש בזה תועלת רבה אם בכל יום נלמד דף גמרא אחד ע"י רבבות יהודים והוא מגיע השמימה, באה ההפתעה הגדולה שהרעישה עולמות ממש, וכולם הסכימו  פה אחד שההחלטה מחייבת את כל ישראל".

הרעיון החדש התקבל בהתלהבות רבה באותו מעמד, ובראש השנה תרפ"ד התחילו רבבות עמך בית ישראל ללמוד את הש"ס מהדף הראשון.

88 שנה אחרי, וברוך ה' זוכים ורואים עוד ועוד שיעורים שנפתחים, ועוד אנשים תלמדי ישיבות ובעלי בתים שמצטרפים למסגרת הלימוד הזאת.

 צודק אתה בטענתך שבשעה אחת קשה מאוד עד בלתי אפשרי ללמוד דף גמרא כדבעי, ולחזור עליו.

אמנם, כמדומני שיתרונות הלימוד במסגרת זו מרובים הם:

באגרות משה (יו"ד חלק ב', סימן קי') מבאר שיש מעלה גדולה בלימוד זה שהרי לבד מעצם מצוות לימוד התורה, ישנה מצוה שילמד את כל התורה . "תורת ה' תמימה משיבת נפש"- בזמן שהתורה שלימה אז היא משיבת נפש. ומסיים שם הרב פינשטיין "וקיום מצות לימוד כל התורה יש בלימוד הדף היומי שהרי ילמדו במשך ז' שנים את כל הש"ס, ולכן הוא עניין גדול". 

בשאלתך, הצעת לעבור על כל התורה ע"י ש"ס משניות, בוודאי רעיון זה מבורך, וברור הדבר שאין לימוד הדף היומי פוטר את האדם מלעשות כן, שכן לכשליש מהמסכתות אין עליהם תלמוד בבלי. אך , עם זאת, אין לימוד המשניות יכול לבוא ולהחליף את לימוד הגמרא שהיא אבן יסוד בתורתנו הקדושה, הן בבירור ההלכה והן ביראת שמים שהלומד מקבל מהפגישה היומיומית עם דברי התנאים והאמוראים בהלכה ובאגדה. 

 מסופר שכאשר ר' מאיר שפירא ביקר בראדין אמר לו החפץ חיים "שבשמים שמחים מאוד במפעלך" ובטעם הדבר הסביר הח"ח שעד שר' מאיר שפירא הגה את רעיונו, עמדו מספר מסכתות מהש"ס בארונות הספרים מיותמים ומבוישים, ואתה בחכמתך החזרת אותם לסטנדר.

 ומעל לכל יש לציין את הקביעות של מסגרת זו, והמשוואה הנצחית יום=דף גמרא!

 לסיום, ברצוני לחזק ידך על שזכית לקבוע עיתים לתורה יום-יום. יישר כחך!

 

להדפסת התשובהPrint