English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

מכותל חיילינו לפרשת אמור

בעזרת ה'

לקריאת העלון - לחץ כאן או בדף השער

העלון נכתב ונערך ברובו לפני ההודעה המצערת על פטירתו של מו ”ר הרב הדרי זצ ”ל. העלון הבא יוקדש בע ”ה לזכרו ולמפעלי חייו.