English Español
צרו קשר
נושאים

 

מפרי עטינו

בחסדי ה' יצא הספר במהדורה חדשה הכוללת גם את השיעורים בהלכות תערובות. שיעורים שמסר רה"י הרב ברוך וידר שליט"א בהלכות בשר בחלב ותערובות בכולל ההלכה. השיעורים נערכו בדייקנות ובמסירות ע"י הרב לירון כהן והרב עדי שגב שליט"א, ששימשו כנושאים-ונותנים בכולל ההלכה בישיבה.

השיעורים עוסקים בבירור יסודות ההלכות מתוך הסוגיות והראשונים.
 

לעיון בתוכן הספר הקש על תמונת הכריכה

 

ספר זה הינו סיכום שיעורים בהלכות בשר בחלב

כפי שנמסרו מפי הרב ברוך וידר שליט"א, ראש הכולל וראש הישיבה.

סגנון השיעורים שבספר זה הוא ביטוי לדרכו המיוחדת של הכולל שבישיבה,

כהדרכת מו"ר הרב יעקב כץ שליט"א, בו לומדים  את לימודי ההלכה בעיון מתוך הגמרא והראשונים

ומתוך כך ניגשים ללמוד בעיון את הטור, הב"י השו"ע ונושאי כליו

 

ספר זה מגיש בפני הקורא מהלכים עמוקים הכתובים בשפה קולחת ופשוטה,

שיש בהם כדי ללמוד ולדלות מפרשת השבוע רעיונות ויסודות חשובים ומרכזיים.

הספר הינו שילוב של מחשבת חז"ל ופרשני המקרא השונים ובעקבותיהם צועד הספר

בנתיבים אל פרשיות השבוע

 

הספר, תולדתו בעבודה רבת השנים על מסכת נדה בכלל ועל תוספות הרא"ש עליה בפרט...

הספר שלפנינו עשוי ב' חלקים - חידושי הלכות וחידושי אגדות.

למעשה, בכל חלק יש כמה שכבות, מבחינת אופי החומר.

                                                                                                      (מתוך ההקדמה)