English Español
צרו קשר
נושאים

תוצאות חיפוש

נושא מעביר השיעור
דרך ה' - חלק ראשון - סיום פרק שלישי Audio Shiur הרב אריה שפירא
דרך ה' - חלק ראשון - פרק רביעי 1 Audio Shiur הרב אריה שפירא
דרך ה' - חלק ראשון - פרק רביעי 2 Audio Shiur הרב אריה שפירא
דרך ה' - חלק ראשון - פרק רביעי 3 Audio Shiur הרב אריה שפירא
דרך ה' - חלק ראשון - פרק רביעי 4 Audio Shiur הרב אריה שפירא
דרך ה' - חלק ראשון פרק רביעי - מעלת תלמוד התורה Audio Shiur הרב אריה שפירא
דרך ה' - חלק ראשון סוף פרק רביעי Audio Shiur הרב אריה שפירא
דרך ה' - חלק ראשון - פרק חמישי (חלק 1) Audio Shiur הרב אריה שפירא
דרך ה' - חלק ראשון - פרק חמישי (חלק 2) Audio Shiur הרב אריה שפירא
דרך ה' - חלק א פרק חמישי 3 Audio Shiur Dvar Torah הרב אריה שפירא
דרך ה' - סיום חלק ראשון וסיכומו Audio Shiur הרב אריה שפירא
על מה אבלות החורבן? Audio Shiur הרב אריה שפירא
ימים נוראים במשנת הרמח"ל (2) - ענין יום הדין Audio Shiur הרב אריה שפירא
ימים נוראים במשנת הרמח"ל (3) - ענין התשובה והשופר Audio Shiur הרב אריה שפירא
דרך ה' - פתיחה לחלק ב' Audio Shiur הרב אריה שפירא
דרך ה' - חלק שני- פרק א' - ההשגחה על מימוש תכנית העולם Audio Shiur הרב אריה שפירא
דרך ה' - חלק שני - פרק שני (חלק 1) Audio Shiur הרב אריה שפירא
דרך ה' - חלק שני - פרק שני (חלק 2) - האם האמונה היא רגש או שכל? Audio Shiur הרב אריה שפירא
דרך ה' - חלק שני- פרק שני (חלק 3) - עניין הייסורים Audio Shiur הרב אריה שפירא
דרך ה' - חלק ב' - פרק שלישי - השגחה פרטית ומסלול וייעוד לכל פרט Audio Shiur הרב אריה שפירא
דרך ה' - חלק ב' - פרק שלישי - "רגלי חסידיו ישמור" Audio Shiur הרב אריה שפירא
דרך ה' - חלק ב' - פרק שלישי - ייסורי המירוק Audio Shiur Dvar Torah הרב אריה שפירא
דרך ה' - חלק ב' - פרק שלישי - הרשע האובד בחטאו והיחס לנצרות Audio Shiur Dvar Torah הרב אריה שפירא
דרך ה' - חלק ב' - פרק שלישי - זכות אבות המשפיעה על תנאי עוה"ז של הבנים Audio Shiur Dvar Torah הרב אריה שפירא
חלק ב' - פרק שלישי - פסקה ח' - בירור ענין ה-'ניתלה בצדיק' Audio Shiur הרב אריה שפירא
דרך ה' - חלק ב' - פרק שלישי - פסקה ח' - ייסורי הצדיקים Audio Shiur הרב אריה שפירא
דרך ה' - חלק ב' - פרק שלישי - סוד הגלגול Audio Shiur Dvar Torah הרב אריה שפירא
פורים - משמעות מצוות החג והארת מרדכי במגילה Audio Shiur הרב אריה שפירא
דרך ה' - חלק ב' - פרק רביעי - ישראל ואומות העולם Audio Shiur הרב אריה שפירא
סדנת תיקון המידות - העיסוק בתיקון המידות ("דרך ארץ קדמה לתורה"); מידת הכעס חלק א' Audio Shiur הרב אריה שפירא
סדנת תיקון המידות - מידת הכעס חלק ב' Audio Shiur הרב אריה שפירא
סדנת תיקון המידות - מידת הכעס חלק ג' Audio Shiur הרב אריה שפירא
סדנת תיקון המידות - מידת הגאווה Audio Shiur הרב אריה שפירא
דרך ה' - חלק ד' - שיעור ראשון Audio Shiur הרב אריה שפירא
סדנת תיקון המידות - מידת הכבוד המדומה Audio Shiur הרב אריה שפירא
מושגים ביהדות - אמונה וביטחון Audio Shiur הרב אריה שפירא
דרך ה' - חלק ד' פרק שני אות ה"א Audio Shiur הרב אריה שפירא
דרך ה' - חלק ד' פרק שני אות ה"א - המשך Audio Shiur הרב אריה שפירא
דרך ה' - חלק ד' פרק שני אות וא"ו Audio Shiur הרב אריה שפירא
דרך ה' - חלק ד' פרק שני אות זי"ן Audio Shiur הרב אריה שפירא
דרך ה' - חלק ד' פרק שלישי: אהבת ה' ויראתו Audio Shiur הרב אריה שפירא
מושגים ביהדות - אמונה וביטחון חלק שני Audio Shiur הרב אריה שפירא
דרך ה' - חלק ד' פרק שלישי שיעור שני Audio Shiur הרב אריה שפירא
דרך ה' - חלק ד' פרק שלישי שיעור שלישי Audio Shiur הרב אריה שפירא
דרך ה' - חלק ד' פרק רביעי Audio Shiur הרב אריה שפירא
מושגים ביהדות - היחס לתורה Audio Shiur הרב אריה שפירא
מושגים ביהדות - אמונה וביטחון חלק שלישי Audio Shiur הרב אריה שפירא
מושגים ביהדות - אמונה וביטחון חלק רביעי Audio Shiur הרב אריה שפירא
דרך ה' - חלק ד' פרק רביעי שיעור שני Audio Shiur הרב אריה שפירא
דרך ה' - חלק ד' פרק רביעי שיעור שלישי Audio Shiur הרב אריה שפירא
דרך ה' - חלק ד' פרק רביעי שיעור רביעי (קובץ לא בנמצא) Audio Shiur הרב אריה שפירא
מושגים ביהדות - יסודות Audio Shiur הרב אריה שפירא
מאמר החכמה לרמח"ל - הקדמה - ענייני ראש השנה Audio Shiur הרב אריה שפירא
על מה מתפללים בראש השנה? Audio Shiur הרב אריה שפירא
ביאור תפילות ראש השנה במשנת הרמח"ל Audio Shiur הרב אריה שפירא
סוד השופר בר"ה Audio Shiur הרב אריה שפירא
ענין יום הכיפורים - "לפני ה' תטהרו" Audio Shiur הרב אריה שפירא
דרך ה' - הקדמה - אודות המחבר והספר Audio Shiur הרב אריה שפירא
דרך ה' - הקדמה - עניינו של הספר Audio Shiur הרב אריה שפירא
דרך ה' - חלק א' - פרק א' - הידיעות השורשיות באלוקות Audio Shiur הרב אריה שפירא
דרך ה'- חלק א' - סיום פרק א' - המסורת והשכל בהכרת האלוקות Audio Shiur Dvar Torah הרב אריה שפירא
דרך ה' - חלק א' - פרק ב' - בירור תכלית הבריאה Audio Shiur Dvar Torah הרב אריה שפירא
דרך ה' - חלק א' - פרק ב' - הקשר בין הבורא לנבראים Audio Shiur Dvar Torah הרב אריה שפירא
דרך ה' - חלק א' - פרק ב' - הבחירה הנצרכת לקבלת הטוב המוחלט Audio Shiur Dvar Torah הרב אריה שפירא
מהות השכר | דרך ה' | חלק א' פרק ב' Audio Shiur Dvar Torah הרב אריה שפירא
הטעיית הנחש | דרך ה' |חלק א' פרק ב' Audio Shiur Dvar Torah הרב אריה שפירא
השכר בעוה"ז לרמב"ם ולרמח"ל | דרך ה' |חלק א' פרק ב' Audio Shiur Dvar Torah הרב אריה שפירא
מעלת המין האנושי ביחס לכלל הבריאה | דרך ה' |חלק א' פרק ב' Audio Shiur הרב אריה שפירא
השכל והמידות הטובות | דרך ה' | חלק א' פרק ב' Audio Shiur Dvar Torah הרב אריה שפירא
המידות הרעות ותיקונן | דרך ה' | חלק א' פרק ב' Audio Shiur הרב אריה שפירא
תורה מן השמיים | חלק א' Audio Shiur Dvar Torah הרב אריה שפירא
הרצף ההסטורי בתורה | תורה מן השמיים חלק ב' Audio Shiur Dvar Torah הרב אריה שפירא
נאמנות משה רבינו | תורה מן השמיים חלק ג' Audio Shiur Dvar Torah הרב אריה שפירא
מסורת תורה שבעל פה מהסנהדרין | תורה מן השמיים חלק ד' Audio Shiur Dvar Torah הרב אריה שפירא
תורה שבעל פה לאחר חתימת התלמוד וסתרי התורה | תורה מן השמיים חלק ה' Audio Shiur Dvar Torah הרב אריה שפירא
גדר הרע ומחייתו | שיעורי הכנה לפורים Audio Shiur Dvar Torah Video Shiur הרב אריה שפירא
זכר ליציאת מצרים | שיעור לקראת ליל הסדר Audio Shiur Dvar Torah הרב אריה שפירא
המורכבות ביום העצמאות ובגאולה | שיעור לקראת יום העצמאות Audio Shiur הרב אריה שפירא
היצר הטוב והרע שבאדם | דרך ה' | חלק א' פרק ג' Audio Shiur Dvar Torah הרב אריה שפירא
תנאי העולם הזה והבא | דרך ה' | חלק א' פרק ג' Audio Shiur Dvar Torah הרב אריה שפירא
ל"ג בעומר ותורת רשב"י Audio Shiur הרב אריה שפירא
אדם הראשון קודם החטא | דרך ה' | חלק א' פרק ג' Audio Shiur Dvar Torah הרב אריה שפירא
הארת הנשמה בעולם הזה | דרך ה' | חלק א' פרק ג' Audio Shiur Dvar Torah הרב אריה שפירא
מעלת התורה שנתגלתה בשבועות | שיחה לחג השבועות | Audio Shiur הרב אריה שפירא
תיקון חטא אדם הראשון בדורנו | דרך ה' | חלק א' פרק ג', אות ח' Audio Shiur Dvar Torah הרב אריה שפירא
הנשמה והגוף לפני תחית המתים | דרך ה' | חלק א' פרק ג', אות ט'-י"ג Audio Shiur Dvar Torah הרב אריה שפירא
הקושי בחיים חומריים בעוה"ז | דרך ה' | חלק א' פרק ד', אות א'-ב' Audio Shiur Dvar Torah הרב אריה שפירא
המבט הנכון בעיסוק בעניני העוה"ז | דרך ה' | חלק א' פרק ד', אות ג'-ד' Audio Shiur Dvar Torah הרב אריה שפירא
התנאים לשימוש בחומריות בעוה"ז | דרך ה' | חלק א' פרק ד', אות ד' Audio Shiur Dvar Torah הרב אריה שפירא
הכוונה של האדם בהתעסקות בחומר | דרך ה' | חלק א' פרק ד', אות ד'-ו' Audio Shiur Dvar Torah הרב אריה שפירא
כל המתאבל על ירושלים - שיעור לקראת תשעה באב Dvar Torah הרב אריה שפירא
אופיה של הכוונה הנצרכת בעת שימוש בחומר | דרך ה' | חלק א' פרק ד' Dvar Torah הרב אריה שפירא
כוונת האדם ביחס לקיום המצוות | דרך ה' | חלק א' פרק ד' Dvar Torah הרב אריה שפירא
הרקע לימים נוראים Audio Shiur Dvar Torah הרב אריה שפירא
ביאור ברכת זכרונות ושופרות Audio Shiur הרב אריה שפירא
ביאור ברכת מלכויות Audio Shiur הרב אריה שפירא
כפרת יום הכיפורים Audio Shiur הרב אריה שפירא
היחס לחומריות ויראת הרוממות | דרך ה' | חלק א' פרק ד' Audio Shiur הרב אריה שפירא
יראה ואהבת ה' | דרך ה' | חלק א' פרק ד' Audio Shiur הרב אריה שפירא
סגולת התורה שבכתב והיחס אל התורה שבע"פ | דרך ה' | חלק א' פרק ד' Audio Shiur הרב אריה שפירא
השפעת המצוות על ההתקרבות לה' | דרך ה' | חלק א' פרק ד'-ה' Audio Shiur הרב אריה שפירא
השתלשלות העולמות | דרך ה' | חלק א' פרק ה' Audio Shiur הרב אריה שפירא
מרכבת הסטרא אחרא | דרך ה' | חלק א' פרק ה' Audio Shiur הרב אריה שפירא
מהות חג החנוכה | שיעור הכנה לחנוכה Audio Shiur הרב אריה שפירא
ההשגחה לרמח"ל ולרמב"ם | דרך ה' | חלק ב' פרק א' Audio Shiur הרב אריה שפירא
השגחה כללית ופרטית | דרך ה' | חלק ב' פרק א' Audio Shiur הרב אריה שפירא
ההכנה הפרטית והכללית למגמת הבריאה באמצעות ההשגחה | דרך ה' | חלק ב' פרק ב' Audio Shiur הרב אריה שפירא
ההשגחה הכללית (המשך) | דרך ה' | חלק ב' פרק ב' Audio Shiur הרב אריה שפירא
שכר מצוות לרשעים בעוה"ז | דרך ה' | חלק ב' פרק ב' Audio Shiur הרב אריה שפירא
השכר בעוה"ב והמידות הרעות | דרך ה' | חלק ב' פרק ב' Audio Shiur הרב אריה שפירא
מקבל העולם הבא המינימלי ופתיחה לפרק ג' | דרך ה' | חלק ב' פרק ב'-ג' Audio Shiur הרב אריה שפירא
התפקיד המיוחד שכל אדם מקבל בעולמו | דרך ה' | חלק ב' פרק ג' Audio Shiur הרב אריה שפירא