English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

שיחת הרב הדרי זצ"ל לפרשת צו - סמיכת גאולה לגאולה (בתוספת קטע קצר לפורים) - אלישע גרוסברג

לצפיה מיטבית - לחץ כאן

פורים:
צחוק נובע מהפתעה, מחשיפה של דבר שלא צפינו אותו ולא הכרנו בקיומו. מה שחשבנו ליציב וקיים מתהפך פתאום- ואנו פורצים בצחוק.
כזה הוא השחוק האלוקי של היושב בשמים. כי מה שלעיננו נדמה כיציב וקיים- מבחינה שמיימית הוא חולף כהרף עין וכלא היה.

בפורים נשמע מתגלגל בעולם אותו שחוק אלוקי. פתאום מתגלה שגדולתו של המן היא חיצונית בלבד וברגע אחד הוא נופל. שחוק הגורל נשמע בנדידת שנת המלך שכמו משיבה על טענתו המן: 'אלוקיהם של אלה ישן'. עצתו הרעה מתהפכת על ראשו וישראל שוחקים ושמחים.
שחוק הפורים הוא נצנוץ משחוק העתיד- 'ותשחק ליום אחרון'. ביום האחרון יתגלה שכל הגלות היתה רק כחלום מדומה העובר כהרף עין, ו'בשוב ה' ואת שיבת ציון היינו כחולמים'. וכשם שתוכניתו של עמלק בזמנו התהפכה על ראשו- כך יהיה גם לעתיד, ו'אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה'.

כזו היא עבודת יום הפורים- בשחוק דקדושה המהפך את הרע לטוב ומגלה את האור שבלב ישראל, מוחה את זכר עמלק ומביא גאולה משמחת לעולם.

-ע"פ כתבי הרב הדרי זצ"ל-
א'פריילכן פורים!

לצפיה מיטבית - לחץ כאן