English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

שיחת הרב הדרי זצ"ל לפרשת פרה- טהרת הפרה – בין יחיד לציבור - אלישע גרוסברג

תקציר:

פרשת פרה:
קשה למצוא את ה'אני' בעולם המודרני. שטף הטכנולוגיה מקשה על הקשב העצמי, והאישיות הפרטית עלולה לאבד במרחבי הכפר הגלובלי. אוהלה של תורה מהווה מעין מרחב נקי וטהור שבו יכול האדם לבנות את אישיותו ולהסכית לסודה. 'זאת התורה אדם כי ימות באוהל'- ימית עצמו באוהלה של תורה. כי מה שנדמה כביטול האישיות- הוא הוא בנייתה העמוקה והיציבה.
פסוק זה נאמר לגבי פרה אדומה, כי תורת טהרתה נועדה ליחיד, והיא המעמידה את נפשו יציבה כחוקה. שכן למרות שמצוות פרה מוטלת על הציבור היא נוגעת ליחיד בלבד, שהרי טומאה הותרה בציבור.
לכן רק למשה נגלה סודה, מפני שהוא העומד ביחידותו כנגד כל ישראל, ולכן דיני הפרה היוו פתח לתורתו של רבי אליעזר, מפני שהוא השקול כנגד כל חכמי ישראל. בכוחה טיהר לבדו את תנורו של עכנאי, כי בהשקפתו השמיימית לא הביט אל זוהמת וטומאת העכנאי-נחש.

טהרת הפרה מכינה לחירות הפסח, מפני שאף קרבן הפסח נע בין היחיד לציבור- מוטל על היחיד אך קרב בציבור. גאולת הפסח היא גאולת הכלל ובה נוצרה האומה, ולכן דווקא על ידי הקדמת טהרת הפרט המוטלת על הציבור יכול האדם להיגאל עם הכלל ולהפוך לבן חורין. 

-ע"פ כתבי הרב הדרי זצ"ל-
שבת שלום!

לצפיה מיטבית - לחץ כאן

לצפיה מיטבית - לחץ כאן