English Español
צרו קשר

 

לוח שיעורים

לוח שיעורים אלול תשע"ד

יום א
17:30 שמירת שבת כהלכתה מו"ר הרב אביגדר נבנצל  פינת ביהמ"ד  
יום ב
17:00 שיעור-מסגרת ב' הרב שלמה טובול פינת ביהמ"ד א'-ב'
17:30 משנ"ב-הלכות ימים נוראים מו"ר הרב אביגדר נבנצל  פינת ביהמ"ד  
יום ג
12:00 שיעור כללי במסכת הנלמדת הרב ישעיה שטיינברגר  חדר שיעורים- 6  
יום ד
15:15 סוגיות אקטואליות בהלכה  הרב ישעיה שטיינברגר  פינת ביהמ"ד  
17:30 שיעור-מסגרת ב' הרב שלמה טובול פינת ביהמ"ד ג'-ה'
יום ה
18:00 שיעור ושו"ת מו"ר הרב אביגדר נבנצל פינת הכולל בני חו"ל
22:30 ענייני שמיטה     הרב אהרון מורה פינת ביהמ"ד
24:00  שב שמעתתא  הרב יוסף אנסבכר פינת ביהמ"ד  
יום ו
9:00 אתה כוננת-סדר העבודה מו"ר הרב אביגדר נבנצל פינת ביהמ"ד  

 

שיעורי אמונה אלול תשע"ד

יום ראשון
18:00

מסילת ישרים

הרב אליעזר קשתיאל

חדר שיעורים- 6

שיעורים: א'-ב'

18:50 חיים שיש בהם ראש הישיבה בחדרו לסירוגין: שיעור ב'/שנה ב'
18:45 מהר"ל-נצח ישראל הרב אליעזר קשתיאל חדר שיעורים- 6 שיעור ג'  ומעלה
         
יום שני
18:50 חיים שיש בהם ראש הישיבה בחדרו לסירוגין: שנה א'/ה'
18:40 תנ"ך- ספר יונה הרב טוביה ליפשיץ חדר שיעורים- 6 שיעורים א'-ג'
22:30 שיחה שבועית מו"ר הרב אביגדר נבנצל ביהמ"ד  
         
יום שלישי   
13:00 לבניינה של תורה ראש הישיבה ביהמ"ד  
14:05 מהר"ל-נתיבות עולם הרב ראובן רז פינת ביהמ"ד  
14:30 הראי"ה-בין חסידים למתנגדים הרב ראובן רז פינת ביהמ"ד  
18:40 מהר"ל-נתיב התורה הרב יואל רוזנברג חדר שיעורים-7 שיעור א'
18:40 הראי"ה-אורות התחיה הרב אבנר ששר אולם הכולל שיעור ד' ומעלה
18:40 הראי"ה-אגרות הראי"ה הרב בנימין יגר חדר שיעורים-8 שיעור ב'
22:30 אורות התשובה ראש הישיבה בביתו שיעור א'/שיעור ד'
         
יום רביעי
18:40 מדרש חכמים לפרשת השבוע הרב רון קלופשטוק חדר שיעורים- 7 שיעור ב'
18:40 תנ"ך – פרשת העקידה הרב טוביה ליפשיץ חדר שיעורים-8 שיעור ד' ומעלה
19:45 חסידות-הסיפור החסידי הרב ראובן רז פינת ביהמ"ד  
         
יום חמישי
15:15 עולת ראי"ה- ימים נוראים מו"ר הרב ח"י הדרי חדר שיעורים- 7  
15:25 חסידות-ליקוטי מוהר"ן הרב ראובן רז פינת ביהמ"ד  
17:45 מועדי תשרי בתנ"ך מו"ר הרב ח"י הדרי חדר שיעורים-7  
18:00 נתיבים בפרשת השבוע הרב בנימין יגר במקומו בביהמ"ד  
18:30 שיחות הרצי"ה לפרשת השבוע ראש הישיבה פינת הכולל