English Español
צרו קשר

 

לוח שיעורים

לוח שיעורים חורף תשע"ו

יום ראשון
17:00 שמירת שבת כהלכתה מו"ר הרב אביגדר נבנצל פינת ביהמ"ד  
18:00 מסילת ישרים הרב אליעזר קשתיאל חדר שיעורים- 6 שיעורים: א'-ב'
18:30 מהר"ל-נצח ישראל הרב אליעזר קשתיאל חדר שיעורים- 6 שיעור ג' ומעלה
18:30 לימוד בקבוצות ראש הישיבה במקומו בביהמ"ד שנה א'- ב'
22:30 סוגיות מעשיות בכשרות המזון הרב יגאל חבשוש פינת ביהמ"ד שיעור לילה לכלל השיעורים
יום שני
15:15 פרשת שבוע הרב ראובן טרגין פינת ביהמ"ד שיעור ב' ומעלה
17:15 תנ"ך- ירמיהו הרב טוביה ליפשיץ חדר שיעורים- 8 שיעור ג' ומעלה
17:00 מסכת בבא בתרא מו"ר הרב אביגדר נבנצל פינת ביהמ"ד 17:00
18:00 שיחה שבועית מו"ר הרב אביגדר נבנצל בביהמ"ד  
18:30 חיים שיש בהם ראש הישיבה בחדרו לסירוגין: שיעורים ד' /ה'
18:30 תנ"ך- שמואל הרב טוביה ליפשיץ חדר שיעורים- 6 שיעורים א'-ב'
יום שלישי
13:00 לבניינה של תורה ראש הישיבה ביהמ"ד כלל הישיבה
18:00 מהר"ל- נתיבות עולם הרב ראובן רז פינת ביהמ"ד  
18:30 מהר"ל-נתיב התורה הרב יואל רוזנברג חדר שיעורים-7 שיעור א'
18:30 מאמר הדור הרב יהושע טשרנפסקי חדר שיעורים- 7 שיעור ב'
18:30 מסילת ישרים הרב אבנר ששר פינת ביהמ"ד שיעור ג' ומעלה
22:30 מאמרי הראי"ה ראש הישיבה בביתו שיעור א'
22:30 בנין אמונה הרב אבנר ששר פינת ביהמ"ד שיעור לילה לכלל השיעורים
יום רביעי
17:00 שיעור כללי- מסגרת ב' הרב אהרון מורה פינת ביהמ"ד  
יום חמישי
8:00 שיעור מסכם בעמוד היומי במשנ"ב הרב רוני קלופשטוק/ הרב אהרון מורה ביהמ"ד כלל הישיבה
9:00 דרכנו ע"פ שיחות הרצי"ה ראש הישיבה פינת ביהמ"ד כלל הישיבה
15:00 הראי"ה – אורות הרב גדי שלווין פינת ביהמ"ד שיעור ד' ומעלה
15:30 עולת ראי"ה מו"ר הרב ח"י הדרי חדר שיעורים- 7  
18:30 עין אי"ה הרב גדי שלווין חדר שיעורים- 6 שיעור א'
18:30 נתיבים בפרשת השבוע הרב בנימין יגר חדר שיעורים- 8 שיעור ב'
18:30 תנ"ך- תהילים מו"ר הרב ח"י הדרי חדר שיעורים- 7 שיעור ג' ומעלה
19:50 מדרש ושפת אמת על פ"ש הרב ראובן רז פינת ביהמ"ד  
21:00 עבודת ה' בפרשת שבוע הרב דודי פוטש פינת ביהמ"ד שיעור לילה לכלל השיעורים
22:45 שב שמעתתא הרב יוסף אנסבכר פינת ביהמ"ד שיעור לילה לכלל השיעורים
23:30 מדרש חצות הרב גדי שלווין חדר הכולל שיעור לילה לכלל השיעורים
יום ו'
9:00 רמב"ם – קדשים מו"ר הרב אביגדר נבנצל פינת ביהמ"ד  
מוצאי שבת
20:00 אגדות חז"ל במסכת בבא בתרא הרב טוביה ליפשיץ פינת ביהמ"ד שיעור לילה לכלל השיעורים