English Español
צרו קשר

 

לוח שיעורים

לוח שיעורים חורף תשע"ד

יום א

17:30 שמירת שבת כהלכתה מו"ר הרב אביגדר נבנצל פינת ביהמ"ד  
17:30 נושאים הלכתיים-הכנה לחיים הרב בנימין לנדאו חדר שיעורים-8 ד'-ה'
יום ב
17:00 שיעור-מסגרת ב' הרב שלמה טובול פינת ביהמ"ד א'-ב'
17:30 רמב"ם נזקי ממון מו"ר הרב אביגדר נבנצל פינת ביהמ"ד  
יום ג
12:00 שיעור כללי במסכת הנלמדת הרב ישעיה שטיינברגר חדר שיעורים-6  
יום ד
15:15 סוגיות אקטואליות בהלכה הרב ישעיה שטיינברגר פינת ביהמ"ד  
17:30 שיעור-מסגרת ב' הרב שלמה טובול פינת ביהמ"ד ג'-ה'
יום ה
18:15 שיעור ושו"ת מו"ר הרב אביגדר נבנצל פינת הכולל בני חו"ל
24:00 שב שמעתתא הרב יוסף אנסבכר פינת ביהמ"ד  
יום ו
9:00 רמב"ם –הלכות בית הבחירה מו"ר הרב אביגדר נבנצל פינת ביהמ"ד  

בישיבה מתקיים שיעור בדף היומי בסוף סדר ג' בפינת ביהמ"ד

שיעורי אמונה חורף תשע"ד

יום ראשון
15:15 מידות ודרך ארץ הרב שמואל נתנזון חדר שיעורים- 7 שיעורים ד'- ה'
17:45 אורות ראש הישיבה חדר שיעורים- כולל אברכים
18:15 מהר"ל  תפארת  ישראל הרב אליעזר קשתיאל חדר שיעורים- 6 שיעור ג' ומעלה
18:30 חיים שיש בהם ראש הישיבה/
הרב בנימין יגר
בחדרו/ חדר שיעורים- 8 שיעור ב'/ שנה ב'
18:30 כוזרי הרב יואל רוזנברג חדר שיעורים- 7 שיעור א'
יום שני
18:30 חיים שיש בהם ראש הישיבה בחדרו לסירוגין שיעורים ד'-ה'
18:30 תנ"ך- נביאים ראשונים הרב טוביה ליפשיץ חדר שיעורים- 6 שיעורים א'-ג'
22:30 שיחה שבועית מו"ר הרב אביגדר נבנצל ביהמ"ד  
23:00 כיצד בונים דרשה (חוברת) הרב ראובן רז בביתו  
יום שלישי
13:00 לבניינה של תורה ראש הישיבה ביהמ"ד  
14:05 נתיבות עולם(חוברת) הרב ראובן רז חדר שיעורים כולל  
17:50 אורות התחיה הרב אבנר ששר חדר שיעורים- 7 שיעורים ג' ומעלה
18:30 מחשבת החסידות הרב דודי פוטש פינת הכולל  
22:30 מאמרי הראי"ה ראש הישיבה בביתו שיעור א'
יום רביעי
15:15 בניין הבית הרב גדי שלוין חדר שיעורים- 7 שיעור ד' ומעלה
18:30 בניין אמונה הרב גדי שלוין חדר שיעורים- 7 שיעור א'
18:40 תנ"ך- ירמיהו הרב טוביה ליפשיץ חדר שיעורים- 8 שיעור ד' ומעלה
19:50 תורת הבעש"ט הרב ראובן רז פינת ביהמ"ד  
יום חמישי
15:30 עולת ראי"ה- י"ג עיקרים מו"ר הרב ח"י הדרי חדר שיעורים- 8 שיעור ב' ומעלה
17:45 למהלך האידאות בישראל ראש הישיבה חדר שיעורים כולל שיעור ג'
18:00 נתיבים בפרשיות השבוע הרב בנימין יגר פינת הכולל  
18:30 נושאים באמונה הרב אהרון מורה חדר שיעורים- 6 שיעורים א'- ב'
18:30 תנ"ך- ספר מלכים מו"ר הרב ח"י הדרי חדר שיעורים- 8  
22:00 שיחות הרצי"ה לפרשת השבוע ראש הישיבה פינת הכולל